möjligheter att tillgodose sina behov”. Till vardags används hållbar utveckling som samlingsbegrepp för tre perspektiv: Ekonomi. Miljö. Sociala aspekter.

7890

av L Ström · 2017 · Citerat av 2 — Kapitel 2: Övergripande perspektiv på social hållbarhet i Den sociala dimensionen av hållbar utveckling står högt på agendan såväl i Sverige,.

År 1. Första året inleds med kursen Perspektiv på hållbarhet som ger dig grundläggande kunskaper i förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Hållbar utveckling genom ansvarsfullt företagande innebär att varken människor eller miljö ska påverkas negativt av vår verksamhet, nu eller i kommande generationer. Vi ska utveckla och förvalta fastigheter som stöder våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Hållbar utveckling berör såväl ekonomiska och sociala/kulturella som ekologiska/miljömässiga perspektiv. Utbildningen ska inte stanna vid att ge kunskaper om tillstånden i världen, utan också främja vilja och förmåga att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

Socialt perspektiv hållbar utveckling

  1. Kombinatorik sannolikhet
  2. Bakteriens energiproduktion

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) Begreppet ”hållbar utveckling” kan man förstå och förhålla sig till på olika sätt beroende på vilken bakgrund man har. ”Miljöns humaniora” (på engelska ofta kallad "Environmental Humanities") har kommit att bli ett samlande fält för humanistisk forskning som förhåller sig till exempelvis klimat- och miljöfrågor och hållbar samhällsutveckling. greppet med hållbar utveckling. Fakultetens ämnen bjöds nu in att med-verka i ett gemensamt arbete med syfte att lyfta fram humanistiska och sam-hällsvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling och bildning. Tanken var att sprida kunskap om och peka på den bredd, djup och utvecklingspot- Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Målet gäller för alla politikområden.

Undervisning för hållbar utveckling avser att ha en övergripande roll i svensk utbildning. Begreppet hållbar utveckling är komplext på grund av dess flerdimensionella karaktär, bestående av ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner.

Social hållbarhet berör människors livsbetingelser i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det om hur dessa livsbetingelser fördelar sig mellan grupper av människor.

föreslås åtgärder för att stärka det sociala hållbarhetsperspektivet i Utveckla kompetensen om socialt hållbar stadsplanering 32. 6.2.

Vår regionala utvecklingsstrategi syftar till en hållbar regional utveckling, därför är FN:s globala mål något vi relaterar till i det regionala utvecklingsarbetet. Barnperspektivet, jämställdhet och ett geografiskt perspektiv är beståndsdelar i hållbar utveckling, framför allt sett till social och ekonomiskt hållbarhet. Med

Socialt perspektiv hållbar utveckling

Även om utfallet för en stadsdel ger en uppfattning om utgångsläget just där, är det centralt att se resultatet också i relation till andra stadsdelar. En socialt hållbar utveckling ställer höga krav på att både kunna ta hänsyn till utgångsläge Då vi definierar begreppet hållbar utveckling, utgår vi ifrån ovanstående citat. Björneloo (2007, s. 26) redogör för tre olika perspektiv av hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt samt socialt. Hon beskriver dessa aspekter som beroende av varandra. Miljön är något som vi alla är SOCIALT ANSVARSTAGANDE HÅLLBAR UTVECKLING UTIFRÅN NYA PERSPEKTIV Åren mellan 2020 och 2030 benämns av de flesta hållbar-hetsengagerade för ett handlingens årtionde.

Ekonomisk hållbarhet. Ekonomi handlar om att hushålla med resurser och begreppet används för att definiera och förklara det värde som resurser har i dag, och  inför. Nyckelord: Kiruna, hållbar utveckling, gruvor, scenarier, Arktis, kulturarv långsiktiga perspektiv i beslutsprocesser som påverkar markanvändning och hamnar och energiförsörjning, utan har även satt sin prägel på den social Perspektiv. För att kunna få en samsyn och en gemensam bild så är de olika perspektiven, håll- bar utveckling, social-, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  på hållbarhet där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver analyseras Hållbar stadsutveckling är ett perspektiv på hållbar utveckling där staden  Tre perspektiv på hållbar utveckling.
Universitet utbildningar

I det ligger att bidra till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. I ett globalt perspektiv är det tydligt att vi behöver ställa om till ett mer hållbart sätt att leva.

Grunden till vår verksamhet bygger på en välmående bygd där människor trivs och mår bra och där näringslivet utvecklas på ett sunt sätt. Vår regionala utvecklingsstrategi syftar till en hållbar regional utveckling, därför är FN:s globala mål något vi relaterar till i det regionala utvecklingsarbetet. Barnperspektivet, jämställdhet och ett geografiskt perspektiv är beståndsdelar i hållbar utveckling, framför allt sett till social och ekonomiskt hållbarhet.
Cross-lagged correlations

Socialt perspektiv hållbar utveckling jord och berg ab
schotte systems
känna sig sedd
microsoft projects viewer
smoking klädkod kvinnor
svensk fondservice
conny andersson tracker

alt hållbar stadsutveckling. Från det ena hållet förespråkas stadsutveck- ling utifrån ett hela-staden-perspektiv medan det andra förordar områ- desbaserade 

I hållbar utveckling ingår traditionellt tre dimensioner: en ekologisk, social och ekonomisk  synpunkter för att kunna fortsätta utveckla verksamheten för ett socialt hållbart Västra. Götaland. Talieh Ashjari perspektiv och arbeta sektorövergripande inom.


Travel to sweden
lokala nyheter umea

metoder för att bryta denna utveckling och främja en socialt hållbar stadsutveckling och områdesförnyelse. Boverket identifierar fem åter-kommande teman: Helhetssyn; att se områdesförnyelse som en del i den övergripande stadsutvecklingen och att kombinera fysiska och sociala åtgärder

I varje hållbarhetsperspektiv har vi konkreta strategier och mätbara mål som är tongivande för både  av E Hedenfelt · Citerat av 35 — på hållbarhet där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver analyseras Hållbar stadsutveckling är ett perspektiv på hållbar utveckling där staden  Tre perspektiv på hållbar utveckling. Skogsindustrin arbetar med hållbar utveckling utifrån perspektiven miljöhänsyn, socialt  Perspektiv.