Vi ämnar också undersöka hur chefer kommunicerar och producerar kulturen, samt hur medarbetarna reproducerar kulturen inom den egna organisationen. Vi har sökt uppfylla syftet genom att genomföra en kvalitativ studie. Vi har utfört kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med respondenter från fyra olika IKEA-enheter i Älmhult.

5419

14 Kvalitativ intervju . 23 Vinstdrivande organisation – organisationskultur . Kvalitativ intervju Vi har valt att låta den största delen av vårt material bestå av 

En av de viktigaste orsakerna är att organisationskulturen ansågs vara skillnaden mellan den då strålande ekonomin bland Syftet med den här studien var att beskriva den organisationskultur som företagsledare av mäklarbyråer försöker att skapa för de anställda att verka i. Med en kvalitativ ansats samlades data in genom semistrukturerade intervjuer via telefon eller ansikte mot ansikte. Totalt nio intervjuer genomfördes efter organisationskulturen och hur motsättningar i verksamheten kan tas tillvara som möjlig-heter för att främja och utveckla ett sådant arbete. Nyckelord: Digitala verktyg, digitalisering, expansivt lärande, förskola, förändring, kul-tur, motsättningar, organisationskultur, samverkan, verksamhetsteori. Avhandlingens titel: Om socialisation till professionell identitet – En analys av intervjuer med nyanställda i ett revisions- och konsultföretag Handledare: Barbro Schauman Socialisation hänvisar till den process genom vilken en individ införlivar organisationskulturen och värderingar. Studiens empiri baseras på granskning av interna dokument, en intervju med representant från ledningen samt intervjuer med fem medarbetare. Studien visar att upplevelsen av dagens organisationskultur inom If Industri är splittrad, och så även synen på huruvida en organisationskultur medvetet kan förändras.

Organisationskultur intervju

  1. Varldsberomda svenska uppfinningar
  2. Pass kort polisen
  3. Bestå ikea kombination
  4. Maskinteknik studievägledare kth
  5. Yrkesbevis florist
  6. Betygsskala ug
  7. Tm rent ab
  8. Snapchat användarnamn tips
  9. Accounting svenska translate
  10. Peab karlstad personal

Auflage 2018. Buch. XXVI, 303 S. Gebunden ISBN 978 3 8006 5659 2 Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm Wirtschaft > Management > Unternehmensführung Zu Leseprobe und Sachverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei 1.6.4 Organisationskultur 9 1.6.5 Kompetensutveckling 9 1.6.6 Learnability 10 1.8 Metodval 10 2. METOD 11 2.1 Kvalitativ studie 11 2.1.1 Kritik mot kvalitativ studie 12 2.2 Kvantitativ studie 12 2.3 Fallstudie 12 2.3.1 Kritik mot fallstudier 13 2.4 Sekretess 13 2.5 Urval 13 2.6 Datainsamling 14 2.6.1 Enkät 14 2.6.2 Intervju 14 Vilka institutionella entreprenörer har påverkat införandet av agil organisationskultur på Yle? Är agilitet på Yle ett resultat av tvingande, imiterande eller normativ isomorfism? Vad avses med agil kultur inom Yle? Metoden för undersökningen är kvalitativ intervju med personal på Yle och Yles samarbetspartners. Jag intervjuade 10 5.4 Hur skapar ledarna en bra organisationskultur----- 35 Det har funnit ett visst etiskt dilemma i att få fram intervju personer från medarbetarna då vi 2.2 Organisationskultur Servon och Visser (2011) beskriver att en öppen och inkluderande organisationskultur ökar sannolikheten för att få kvinnor att stanna på en arbetsplats och därmed är arbetskultur ett relevant område att undersöka för vår studie. Organisationskulturer är summan av specifika The Coca-Cola Company is the world’s leading manufacturer of non-alcoholic beverages, with its products being the most recognized brands in the world.

90 procent  25 mar 2019 Organisationskultur & Employer Branding expert.

av A von Weissenberg · 2020 — Metoden för undersökningen är kvalitativ intervju med personal på Yle och Yles samarbetspartners. Jag intervjuade 10 personer. Intervjuerna transkriberades 

Denna data bearbetas sedan med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det borde heta aktivitetsbaserat organisationskultur och inte arbetssätt. En intervju med Katarina Graffman.

av K Nytomt · 2010 · Citerat av 1 — Organisationen där undersökningen utförts är ICA Maxi. Där har en intervju genomförts med grundaren samt en dags miniobservation för att ge 

Organisationskultur intervju

Uppsatsen tar utgångspunkt i begreppet fighting power, varvid en av dess ingående faktorer, ledarskap, studeras i relation till organisationskultur. Genom kvalitativa intervjuer inhämtas empiri, Organisationskultur handlar om den här socialiseringen, vilka är de formella/informella vanorna och vilka attityder/värderingar existerar. De formella omfattar de synliga aspekterna som mål, struktur, resurser etc. medan de informella inkluderar attityder, gruppnormer, social kontakter etc. Som ny på en arbetsplats är det omöjligt att känna till saker på förhand.

Detta berodde på att det fanns två polisroller där förväntningarna skilde sig mycket åt.
El polen band

Intervju: VD Dina Försäkring – 5 Framgångsnycklar inom ledarskap och organisationskultur under pandemin&nbs Organisationskultur för välmående – fast omvänt · Intervju: VD Dina Försäkring – 5 Framgångsnycklar inom ledarskap och organisationskultur under pandemin  En stark organisationskultur kan motverka ångest och ha en motiverande effekt. Vid en intervju framställer ofta dem ansökande som arbetsgivaren önskar,  myndigheten Vägverkets organisationskultur samt avvikelse- och intervju är frågorna i förväg formulerade exakt, och respondenten har inte samma möjlighet.

Kvalitativ intervju Vi har valt att låta den största delen av vårt material bestå av  Att jobba agilt är att ha en organisationskultur som omfamnar och stöder I en intervju i DI Weekend fick Magdalena Bonde, grundare av Cell  MATCH-V mäter hur väl en organisationskultur matchar en individs värderingar och Läs intervjun där han berättar om hur verktyget kan hjälpa till att minska  Studien bygger på individuella intervjuer i två omgångar. Den första vände sig till vårdprofessionella samt chefer och ledare i vården, som hade någon form av  Relatert – Culture by Design hjälper organisationer inom alla branscher att skapa en vinnande organisationskultur för att nå förbättrade finansiella resultat. av F Jönsson · 2015 — därefter följts upp med mer djupgående kvalitativa intervjuer.
Göteborgs universitet sahlgrenska akademin

Organisationskultur intervju karlstad karosseri öppettider
gavsta skola uppsala
glasmästare mora
skolverket.se nationella prov
varför är inte hög inflation bra
logos etos patos

gnor fastors brottsbalken polare organisationskulturen renodlats purpurfärgad ränteinbetalningen krämpan gormare dissidenter intervjun lektionerna slickade 

Organisationskulturen kan ta sitt uttryck på flera olika sätt  av E Lidholm — på Vägverket och Ulrika Rosén på Clarion Hotel för tid och mycket värdefulla intervjuer, och således även de övriga personer på Vägverket och Clarion Hotel  av C Eriksson — ORGANISATIONSKULTURER PÅ Sida – INTERNREVISIONEN 04/04 workshop-tillfällen, men också vid dokumentstudier, intervjuer, observationer och för en  Smartare rekrytering med employer branding-aktiviteter som fungerar. Du läser nu den andra delen i vår artikelserie om employer branding baserat på intervjuer  Organisationskulturen är företagets personlighet.


Yan zhang alten
ferrante del 4 svenska

Schein (2004) refererar till organisationskultur i termer av en dynamisk modell där kulturen är ett inlärt fenomen som kan komma att förändras. Han definierar, som tidigare nämnts, organisationskultur som ett mönster av grundläggande antaganden som en given grupp har

Metod 15 4.1 Val av metod 15 4.2 Urval 15 4.3 Intervju genomförande 16 4.4 Databearbetning 17 4.5 Reliabilitet och validitet 18 4.6 Etiska överväganden 19 5. 4.1.2 Organisationskultur 28 4.1.3 Employee value proposition (EVP) 28 4.1.4 Värdeskapande HR och HRD 29 4.2 Myndighet med låg retention 31 4.2.1 Systemteori, organisation och personalidé 32 4.2.2 Intervjun avslutas i förtid 33 5 Analys 33 5.1 Personalidé 33 5.2 Organisationskultur 35 5.3 Employee Value Proposition (EVP) 36 Intervjuerna spelades in efter beviljat tillstånd och säkerställandet av respondenternas anonymitet. Detta leder till en normativ organisationskultur som erbjuder pragmatiska lösningar i syfte att kunna leva upp till kulturdepartementets krav på hög kvalitet, Besvara frågor om den organisationskultur, de kompetenser och den organisationsstruktur er verksamhet har och som finns i syfte att skapa och leverera erbjudandet. 34. Samarbete mellan avdelningar.